پاورپوینت درس 7 انگیزه و انگیزش روانشناسی پایه یازدهم

پاورپوینت درس 7 انگیزه و انگیزش روانشناسی پایه یازدهم

پاورپوینت درس انگیزه و انگیزش روانشناسی پایه یازدهم

پاورپوینت درس هفتم انگیزه و انگیزش روانشناسی پایه یازدهم

پاورپوینت درس هفت انگیزه و انگیزش روانشناسی پایه یازدهم

پاورپوینت درس 7 انگیزه و انگیزش روانشناسی یازدهم

پاورپوینت درس انگیزه و انگیزش روانشناسی یازدهم

دانلود پاورپوینت درس 7 انگیزه و انگیزش روانشناسی پایه یازدهم

دانلود پاورپوینت درس 7 انگیزه و انگیزش روانشناسی یازدهم

دانلود پاورپوینت درس هفت انگیزه و انگیزش روانشناسی یازدهم

                              درس 7
                        انگیزه و نگرش
از دانش آموز انتظار می رود در پایان این درس بتواند:
1 به دو نمونه از موفقیت های خود که یکی بر اثر انگیزه درونی و دیگری بر اثرانگیزه بیرونی بوده، اشاره و آنها را با یکدیگر مقایسه کند.
2 تأثیر نگرش بر موفقیت یا عدم موفقیت خود و دیگران را در درس خواندن در 5 دقیقه ارائه کند.
3 دلایل مهم تر بودن انگیزه های درونی بر بیرونی را با ذکر دو مثال تشریح کند.
4 ضمن شناسایی سه مورد از شناخت های ناهماهنگ، جهت هماهنگی شناختی راهکار مناسب را ارائه دهد.
5 با تحلیل یکی از شکست های خود و یا افراد دیگر چگونگی اسناددهی آنها را بررسی و برای هر کدام از اسنادهای غلط، جایگزین درست معرفی کند.
6 این جمله که «چه بخوانیم و چه نخوانیم نمره ما فرقی نخواهد کرد» کدام مفهوم درس را توضیح می دهد؟ برای رهایی از آن یک پیشنهاد مناسب ارائه دهد.

انگیزه و نگرش

مینا دانش آموز پایه یازدهم است او می خواهد در امتحانات نهایی از دانش آموزان ممتاز منطقه خود باشد، به همین دلیل تمام وقت و توان خود را بسیج کرده تا به این هدف برسد.

 دانلود درس 7 انگیزه و انگیزش یازدهم, دانلود پاورپوینت درس 7 انگیزه و انگیزش روانشناسی یازدهم, دانلود پاورپوینت درس هفت انگیزه و انگیزش روانشناسی یازدهم, درس 7 انگیزه و انگیزش, پاورپوینت انگیزه و انگیزش, پاورپوینت درس 7 انگیزه و انگیزش روانشناسی پایه یازدهم, پاورپوینت درس انگیزه و انگیزش, پاورپوینت درس انگیزه و انگیزش روانشناسی یازدهم, پاورپوینت درس انگیزه و انگیزش پایه یازدهم, پاورپوینت درس انگیزه و انگیزش کتاب روانشناسی یازدهم, پاورپوینت درس هفت انگیزه و انگیزش روانشناسی پایه یازدهم, پاورپوینت درس هفتم انگیزه و انگیزش روانشناسی پایه یازدهم, پاورپیونت درس هفتم انگیزه و انگیزش روانشناسی پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی

لینک دانلود فایل