پاورپوینت درس 2 سبک زندگی سلامت و بهداشت دوازدهم

پاورپوینت درس 2 سبک زندگی سلامت و بهداشت دوازدهم

پاورپوینت درس دوم سبک زندگی سلامت و بهداشت دوازدهم
پاورپوینت درس سبک زندگی سلامت و بهداشت دوازدهم
پاورپوینت درس 2 سبک زندگی کتاب سلامت و بهداشت دوازدهم
پاورپوینت درس دوم سبک زندگی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم
پاورپوینت سبک زندگی سلامت و بهداشت دوازدهم
دانلود پاورپوینت درس 2 سبک زندگی سلامت و بهداشت دوازدهم
پاورپوینت سبک زندگی کتاب سلامت و بهداشت دوازدهم

درس دوم سبک زندگی

فعالیت 1
فیلم سبک زندگی را مشاهده کنید و به سؤالات زیرپاسخ دهید.
سبک زندگی شما به کدام شخصیت فیلم شباهت بیشتری دارد؟
بر اساس آنچه در این فیلم دیدید، مؤلفه های اصلی سبک زندگی سالم کدام اند؟

سبک زندگی سالم مجموعه ای از انتخاب های سالم افراد است که متناسب با موقعیت های زندگی صورت می گیرد.


دانلود درس 2 سبک زندگی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم, دانلود درس دوم سبک زندگی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم, دانلود درس سبک زندگی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم, دانلود پاورپوینت درس 2 سبک زندگی سلامت و بهداشت دوازدهم, دانلود پاورپوینت درس دوم سبک زندگی دوازدهم, دانلود پاورپوینت کتاب سلامت و بهداشت درس دوم, درس دوم سبک زندگی, درس دوم سبک زندگی کتاب سلامت و یهداشت, پاورپوینت درس 2 سبک زندگی سلامت و بهداشت دوازدهم, پاورپوینت درس 2 سبک زندگی کتاب سلامت و بهداشت دوازدهم, پاورپوینت درس دوم سبک زندگی, پاورپوینت درس دوم سبک زندگی سلامت و بهداشت دوازدهم, پاورپوینت درس سبک زندگی سلامت و بهداشت دوازدهم, پاورپوینت سبک زندگی سلامت و بهداشت دوازدهم, پاورپوینت سبک زندگی کتاب سلامت و بهداشت دوازدهم


لینک دانلود فایل