پاورپوینت درس 8 تحولات نظام جهانی جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت درس 8 تحولات نظام جهانی جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت درس تحولات نظام جهانی جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت تحولات نظام جهانی جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت درس هشتم تحولات نظام جهانی جامعه شناسی یازدهم

درس هشتم 8 تحولات نظام جهانی
امروزه شیوة غالب زندگی اجتماعی در دنیا، زندگی در واحدهای اجتماعی به نام کشورهاست. کشور دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. پدیده هایی مانند مزرعه، کارخانه، بانک، اشتغال، تورم، ثروت، امنیت،قدرت، دولت، انتخابات، نیروهای مسلح، معرفت، رسانه، هنر، ادبیات، دانشگاه، مسجد، مدرسه و … متعلق به ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر کشورند.
در درس گذشته آموختید که عوامل متعددی در شکل گیری نظام نوین جهانی مؤثر بودند. دوباره آنها را بازخوانی کنید و بگویید کدام یک اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی اند. با این فعالیت پی می برید، نظام جهانی نیزیک واحد اجتماعی کلان است که خود دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. نظام نوین جهانی درابعاد سه گانة مذکور، چه تحولاتی را از سر گذرانده است؟ متن زیر، جدول و نمودار صفحة بعد را در این رابطه تفسیر کنید.

«ساختمان مرکزی و مدیریت تمامی بیست غول رسانه ای جهان، در کشورهای صنعتی، به ویژه ایالات متحده قرار دارند. امپراتوری های رسانه ای، مثل تایم وارنر، دیسنی و یاکوم، همگی امریکایی اند. از دیگر شرکت های رسانه ای بزرگ می توان به شرکت…

دانلود درس پاورپوینت درس 8 تحولات نظام جهانی جامعه شناسی یازدهم جامعه شناسی2, دانلود پاورپوینت درس 8 جامعه شناسی 2 علوم انسانی, دانلود پاورپوینت درس 8 جامعه شناسی2 یازدهم انسانی, دانلود پاورپوینت درس تحولات نظام جهانی جامعه شناسی یازدهم, دانلود پاورپوینت درس پاورپوینت درس 8 تحولات نظام جهانی جامعه شناسی یازدهم جامعه شناسی پایه یازدهم, دانلود پاورپوینت های درس 8 جامعه شناسی 2 علوم انسانی, درس 8 پاورپوینت درس 8 تحولات نظام جهانی جامعه شناسی یازدهم, درس هشتم پاورپوینت درس 8 تحولات نظام جهانی جامعه شناسی یازدهم جامعه شناسی2, درس پاورپوینت درس 8 تحولات نظام جهانی جامعه شناسی یازدهم جامعه شناسی2, پاورپوینت تحولات نظام جهانی جامعه شناسی یازدهم, پاورپوینت تحولات نظام جهانی کتاب جامعه شناسی یازدهم انسانی, پاورپوینت درس 8 تحولات نظام جهانی جامعه شناسی یازدهم, پاورپوینت درس 8 جامعه شناسی2 پایه یازدهم علوم انسانی, پاورپوینت درس 8 جامعه شناسی2 یازدهم رشته علوم انسانی, پاورپوینت درس 8 پاورپوینت درس 8 تحولات نظام جهانی جامعه شناسی یازدهم جامعه شناسی, پاورپوینت درس 8 کتاب جامعه شناسی2, پاورپوینت درس نظام جهانی جامعه شناسی انسانی, پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسی 2 رشته علوم انسانی, پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسی 2 پایه دوم انسانی, پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسی 2 یازدهم علوم انسانی درس پاورپوینت درس 8 تحولات نظام جهانی جامعه شناسی یازدهم, پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسی پایه یازدهم, پاورپوینت درس هشتم پاورپوینت درس 8 تحولات نظام جهانی جامعه شناسی یازدهم جامعه شناسی2یازدهم, پاورپوینت درس پاورپوینت درس 8 تحولات نظام جهانی جامعه شناسی یازدهم جامعه شناسی 2, پاورپوینت پاورپوینت درس 8 تحولات نظام جهانی جامعه شناسی یازدهم جامعه شناسی

لینک دانلود فایل