پاورپوینت درس 9 ظهور و گسترش تمدن ایرانی اسلامی تاریخ2یازدهم

پاورپوینت درس 9 ظهور و گسترش تمدن ایرانی اسلامی تاریخ2یازدهم

پاورپوینت درس نهم ظهور و گسترش تمدن ایرانی اسلامی تاریخ2یازدهم

پاورپوینت ظهور و گسترش تمدن ایرانی اسلامی تاریخ

درس 9
ظهور و گسترش تمدن ایرانی اسلامی
از ابتدای قرن سوم تا نیمۀ قرن پنجم هجری، ایرانیان سلسه حکومت هایی تشکیل دادند و به تدریج مناطق مختلف ایران را از زیرسلطۀ مستقیم خلفای عباسی خارج کردند. در این دوره بود که تمدن ایرانی اسلامی به اوج گسترش و شکوفایی رسید. در این درس، شما با جست وجو و ارزیابی شواهد و مدارک تاریخی، برخی از جنبه های مهم سیاسی، علمی و فرهنگی و اقتصادی تمدن مذکور را شناسایی و بررسی خواهید کرد.
سلسله هایِ ایرانی مسلمان
بحث و گفت وگو
با توجه به اینکه نخستین سلسلۀ مسلمان ایرانی یعنی طاهریان در خراسان شکل گرفت، با راهنمایی دبیر و با توجه به مطالبی که در در سهای قبل خواندید، دربارۀ جایگاه و اهمیت سیاسی و اجتماعی خراسان و نقشی که خراسانیان در تحولات سیاسی قلمرو خلافت داشتند، بحث و گف توگو کنید.

دانلود درس ظهور و گسترش تمدن ایرانی اسلامی تاریخ2, دانلود پاورپوینت درس 9 تاریخ 2 علوم انسانی, دانلود پاورپوینت درس 9 تاریخ2 یازدهم انسانی, دانلود پاورپوینت درس ظهور و گسترش تمدن ایرانی اسلامی تاریخ پایه یازدهم, دانلود پاورپوینت های درس 9 تاریخ 2 علوم انسانی, درس 9 ظهور و گسترش تمدن ایرانی اسلامی, درس ظهور و گسترش تمدن ایرانی اسلامی تاریخ2, درس نهم ظهور و گسترش تمدن ایرانی اسلامی تاریخ2, ظهور و گسترش تمدن ایرانی اسلامی, پاورپوینت درس 9 تاریخ2 پایه یازدهم علوم انسانی, پاورپوینت درس 9 تاریخ2 یازدهم رشته علوم انسانی, پاورپوینت درس 9 ظهور و گسترش تمدن ایرانی اسلامی تاریخ2یازدهم, پاورپوینت درس 9 کتاب تاریخ2, پاورپوینت درس ظهور و گسترش تمدن ایرانی اسلامی تاریخ 2, پاورپوینت درس نهم تاریخ 2 رشته علوم انسانی, پاورپوینت درس نهم تاریخ 2 پایه دوم انسانی, پاورپوینت درس نهم تاریخ 2 یازدهم علوم انسانی درس ظهور و گسترش تمدن ایرانی اسلامی, پاورپوینت درس نهم تاریخ پایه یازدهم, پاورپوینت درس نهم ظهور و گسترش تمدن ایرانی اسلامی تاریخ2یازدهم, پاورپوینت ظهور و گسترش تمدن ایرانی اسلامی تاریخ


لینک دانلود فایل