تحقیق درباره اندازه گیری مقاومت خازن سلف

تحقیق درباره اندازه گیری مقاومت خازن سلف در مدارهای الکتریکی

فهرست مطالب
مقدمه:    1
مقاومت (Resistor)    2
تأثیر طول هادی بر مقاومت الکتریکی    2
اندازه گیری مقاومت الکتریکی در مدار    2
انواع مقاومت ها:    3
محاسبه مقدار اهم بر حسب جدول رنگی    3
درصد خطای یک مقاومت    7
محاسبه مقدار مقاومت الکتریکی برای مقاومت های دارای حلقه رنگی:    7
نحوه تست مقاومت ها    8
تست با مولتی متر دیجیتال:    8
تست با مولتی متر آنالوگ (عقربه ای):    8
تست مقاومت های متغیر:    8
الف) پتانسیو متر    8
تست مقاومت های متغیر ویژه یا مخصوص:    9
تست مقاومت مخصوص LDR:    9
تست مقاومت ویژه یا مخصوص VDR:    9
تست مقاومت PTC:    9
تست مقاومت ویژه NTC:    9
پل وتستون    10
مدار پل وتسون    11
پل تار:    11
جعبه پل:    13
سلف:    14
تست بوق سلف    14
محاسبه ظرفیت با استفاده از روش تشدید    14
.دقت اندازه گیری    16
.مثال اندازه گیری    17
.دانستنی های مهم:    18
خازن:    19

انواع خازن    19
خازن سرامیکی    20
تست بوق خازن با مولتی متر    20
اندازه گیری ظرفیت خازن سرامیکی    20
خازن عدسی    21
تست بوق خازن با مولتی متر    21
اندازه گیری ظرفیت خازن عدسی با مولتی متر    21
خازن الکترولیتی    21
تست بوق خازن با مولتی متر    23
اندازه گیری ظرفیت خازن الکترولیتی با مولتی متر    23
اندازه گیری ولتاژ خازن با مولتی متر    23
انواع تست های خازن    24
خازن الکترولیت:    24
روش اندازه گیری ظرفیت خازن های الکترولیتr بر حسب محاسبه    24
اندازه گیری ظرفیت خازن مجهول به وسیله پل وتستون    27
تعیین ظرفیت خازن مجهول    27
سوالات:    30
منابع:    31

اندازه گیری ظرفیت خازن الکترولیتی با مولتی متر, اندازه گیری ظرفیت خازن مجهول به وسیله پل وتستون, اندازه گیری ظرفیت خازن سرامیکی, اندازه گیری ظرفیت خازن عدسی با مولتی متر, اندازه گیری ولتاژ خازن با مولتی متر, اندازه گیری خازن در مدار, اندازه گیری مقاومت الکتریکی در مدار, انواع تست های خازن, انواع خازن خازن سرامیکی, انواع مقاومت ها, تأثیر طول هادی بر مقاومت الکتریکی, تحقیق درباره اندازه مقاومت در مدار, تحقیق درباره اندازه گیری المان های الکتریکی, تحقیق درباره اندازه گیری خازن الکتریکی در مدار, تحقیق کامل درباره اندازه گیری خازن, تحقیق کامل درباره اندازه گیری سلف, تحقیق کامل درباره اندازه گیری مقاومت, تحقیق کامل درباره اندازه گیری مقاومت سلف و خازن, تحقیق کامل درباره اندازه گیری مقاومت و سلف, تست با مولتی متر آنالوگ (عقربه ای), تست با مولتی متر دیجیتال, تست بوق خازن با مولتی متر, تست بوق سلف, تست مقاومت, تست مقاومت مخصوص, تست مقاومت های متغیر, تست مقاومت های متغیر ویژه یا مخصوص, تست مقاومت ویژه, تست مقاومت ویژه یا مخصوص, تعیین ظرفیت خازن مجهول, جعبه پل, خازن الکترولیتی, خازن الکترولیت, خازن عدسی, درصد خطای یک مقاومت, دقت اندازه گیری, روش اندازه گیری ظرفیت خازن های الکترولیتr بر حسب محاسبه, سلف, مثال اندازه گیری, محاسبه ظرفیت با استفاده از روش تشدید, محاسبه مقدار اهم بر حسب جدول رنگی, محاسبه مقدار مقاومت الکتریکی برای مقاومت های دارای حلقه رنگی, مدار پل وتسون, نحوه تست مقاومت ها, پتانسیو متر, پل تار, پل وتستون

لینک دانلود فایل