پاورپوینت تفکر و سبک زندگی مهارت بهبود خودپنداره و افزایش اعتماد به نفس

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی پایه هشتم مهارت بهبود خودپنداره و افزایش اعتماد به نفس

پاورپوینت مهارت بهبود خودپنداره و افزایش اعتماد به نفس تفکر و سبک زندگی

مهارت بهبود خودپنداره و افزایش اعتماد به نفس

الف) مفهوم خودپنداره
هر انسانی تصوری از خود دارد و می تواند شخصیت خود را توصیف و ارزیابی کند. به این ارزیابی، یا تصور از خود« خودپنداره» می گویند.


لینک دانلود فایل