پاورپوینت تفکر و سبک زندگی مهارت ارزش ها و معیارهای رفتاری

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی هشتم مهارت ارزش ها و معیارهای رفتاری

پاورپوینت تفکر و سبک زندگی مهارت ارزش ها و معیارهای رفتاری پایه هشتم

پاورپوینت مهارت ارزش ها و معیارهای رفتاری تفکر و سبک زندگی

پاورپوینت مهارت ارزش ها و معیارهای رفتاری تفکر هشتم

پاورپوینت مهارت ارزش ها و معیارهای رفتاری

مهارت ارزش ها و معیارهای رفتاری

هرآنچه که برای یک فرد یا افراد اهمیت دارد، ارزش نام دارد. ارز شها انواع مختلفی دارند. برخی از چیزها، ارزش مادی دارند و می توان برای آن قیمت تعیین کرد؛ اما برخی از چیزهاارزش احساسی دارند. برا یمثال، یک یادگاری از پدر و مادر برای شما ارزش احساسی دارد وممکن است که شما حاضر نباشید آن را به هیچ قیمتی بفروشید. این نوع ارزش ها جنبهٔ فردی دارند وبه آنها«ارزش های شخصی» نیز می گویند.


لینک دانلود فایل