تحقیق درباره سندروم داون

تحقیق کامل درباره سندروم داون

تحقیق آماده درباره سندروم داون

فهرست مطالب
مقدمه:    1
سندرم داون یا تیروزومی 21:    1
علت بروز سندرم داون:    2
ساختار کروموزم‌ها در کودکان سندرم داون:    3
اشکال مختلف ظاهر شدن کروموزم اضافی:    3
1- تیروزومی21 :    3
2-‌ ترانس لوکاسیون (Translocation) یا جابه‌جایی کروموزمی:    4
3- موزائیسم (Mosaicism ) یا چند گانگی کروموزمی:    4
علائم بالینی کودکان سندرم داون:    4
رشد جنسی در کودکان با نشانگان داون:    6
تشخیص سندرم داون در دوران بارداری:    7
روش‌های درمانی کودکان سندرم داون:    7
1- روش استفاده از هورمون تیروئید (Thyroid Hormone):    8
3- روش استفاده از اسید گلوتامیک(Glutamic Asid):    8
4- روش استفاده از محلول دیتمل سولفاکسید (Dmso (Dimethyl –Sulfoxid:    8
5- روش سلول درمانی  (Sicca Cell therapy) یا عصاره یاخته های جنینی (Sicca cells therapy):    8
6- روش استفاده از سروتونین ( Serotonin) یا هیدروکسی تپتوفان – 5:    8
7- روش استفاده از ویتامین‌ها (Vitamins):    9
8- روش جراحی پلاستیک ترمیمی:    9
گستره حیات در افراد مبتلا به سندرم داون:    10
شیوع سندرم داون:    10
بهره هوشی (IQ) افراد با نشانگان داون:    10
مهارت‌های کلامی در کودکان سندرم داون:    11
مهارت های حرکتی در کودکان سندرم داون:    12
کاردرمانی و سندرم داون:    12
منابع:    13

تحقیق آماده درباره سندروم داون, تحقیق درباره سندروم داون, تحقیق کامل درباره سندروم داون ,تحقیق با فهرست بندی درباره سندروم داون ,تحقیق ورد سندروم داون


لینک دانلود فایل