پاورپوینت درس 6 تفکر 2 تصمیم گیری روانشناسی پایه یازدهم

پاورپوینت درس 6 تفکر 2 تصمیم گیری روانشناسی پایه یازدهم

پاورپوینت درس تفکر 2 تصمیم گیری روانشناسی پایه یازدهم

پاورپوینت درس ششم تفکر 2 تصمیم گیری روانشناسی پایه یازدهم

پاورپوینت درس شش تفکر 2 تصمیم گیری روانشناسی پایه یازدهم

پاورپوینت درس 6 تفکر 2 تصمیم گیری روانشناسی یازدهم

پاورپوینت درس تفکر 2 تصمیم گیری روانشناسی یازدهم

دانلود پاورپوینت درس 6 تفکر 2 تصمیم گیری روانشناسی پایه یازدهم

دانلود پاورپوینت درس 6 تفکر 2 تصمیم گیری روانشناسی یازدهم

دانلود پاورپوینت درس شش تفکر 2 تصمیم گیری روانشناسی یازدهم

                             درس 6
                 تفکر (2) تصمیم گیری
از دانش آموز انتظار می رود در پایان این درس بتواند:
1 جایگاه تصمیم گیری را در شناخت تبیین کند.
2 وجوه اشتراک و اختلاف تصمیم گیری و حل مسئله را با دو مثال توضیح دهد.
3 مراحل تصمیم گیری را، با یک مثال گام به گام اجرا کند.
4 پیامدهای ناتوانی در تصمیم گیری و انواع تعارض را، با ذکر دو مثال ازتجربیات شخصی توضیح دهد.
5 با توجه به انواع سبک های تصمیم گیری، نمونه ای از دو نوع تصمیم گیری با استفاده از بهترین و بدترین سبک ها، ارائه کند.

دانلود درس 6 تفکر 2 تصمیم گیری یازدهم, دانلود پاورپوینت درس 6 تفکر 2 تصمیم گیری روانشناسی یازدهم, دانلود پاورپوینت درس شش تفکر 2 تصمیم گیری روانشناسی یازدهم, درس 6 تفکر 2 تصمیم گیری, پاورپوینت تفکر 2 تصمیم گیری, پاورپوینت درس 6 تفکر (2) تصمیم گیری, پاورپوینت درس 6 تفکر 2 تصمیم گیری روانشناسی پایه یازدهم, پاورپوینت درس تفکر 2 تصمیم گیری, پاورپوینت درس تفکر 2 تصمیم گیری روانشناسی یازدهم, پاورپوینت درس تفکر 2 تصمیم گیری پایه یازدهم, پاورپوینت درس تفکر 2 تصمیم گیری کتاب روانشناسی یازدهم, پاورپوینت درس شش تفکر 2 تصمیم گیری روانشناسی پایه یازدهم, پاورپوینت درس ششم تفکر 2 تصمیم گیری روانشناسی پایه یازدهم, پاورپیونت درس ششم تفکر 2 تصمیم گیری روانشناسی پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی


لینک دانلود فایل